Woningverkoop

Uw woning verkopen? Wij helpen in 6 stappen...

Hypotheekrente

Bekijk het overzicht en vergelijk alle rentes

Aankooptraject

Een huis gevonden? maar wat moet ik regelen...

Algemene Voorwaarden

Woningennet.nl is onderdeel van BIJN Solutions B.V.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van de website van Woningennet.nl, dan wel van de aangeboden diensten van Woningennet.nl. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Aansprakelijkheid
Woningennet.nl is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en tussen kopers en verkopers gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat Woningennet.nl geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. Woningennet.nl kan niet garanderen dat de koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Woningennet.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (koop-) overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan.Bezoeker en/of klant vrijwaart Woningennet.nl in het geval van meningsverschillen met n of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.De door klanten van Woningennet.nl aangeboden informatie wordt niet door Woningennet.nl gecontroleerd. Aanbieder, verkoper, en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de internetsite. Woningennet.nl is een passief medium en geeft slechts on-line weer wat door de klant ingevoerd is.De aansprakelijkheid van Woningennet.nl ten opzichte van bezoeker, klant of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door klant aan Woningennet.nl, conform deze algemene voorwaarden. Woningennet.nl is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Advertentie
Indien de klant een woning advertentie plaatst op de website van Woningennet.nl, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om deze woning te mogen verkopen. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als koper op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van Woningennet.nl:a. niet onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zal zijn;b. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derdenc. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten.De klant vrijwaart Woningennet.nl voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.Artikel 6 Strafbare gedragingen De bezoeker en/of klant garandeert geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Woningennet.nl, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden. Het is bezoeker en/of klant niet toegestaan om de systemen van Woningennet.nl te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten of het verspreiden van aanstootgevend materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en/of klant. Woningennet.nl zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. Woningennet.nl is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

Klantgegevens
De klant geeft Woningennet.nl expliciet toestemming om de gegevens van de klant en/of aanbieder en/of van de te koop aangeboden woning(en) tevens kenbaar te maken aan vooraf zorgvuldig geselecteerde partners van Woningennet.nl. Deze partners kunnen beperkt en volgens zorgvuldig vooraf gemaakte afspraken met deze partners, gebruik maken van de gegevens door met klanten contact op te nemen en/of informatie toe te zenden via directmail, telemarketing en/of e-mail. Woningennet.nl eist van haar partners dat zij zich inspannen om de privacy te beschermen. 

Eigendomsrechten
Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van Woningennet.nl en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij Woningennet.nl.